جامعة دفاع از خلقهاي تحت تهديد (آلمان):

از نابودي شهر تاريخي حسن‌کيف در کردستان ترکيه جلوگيري کنيد!

جامعة دفاع از خلقهاي تحت تهديد که مرکز آن در آلمان می‌باشد در چهارشنبه، 9 آوگوست 2006، حکومت فدرال آلمان و دو حزب بزرگ ائتلافي آن را مصراً فراخواند، از رابطة خود با ترکيه براي جلوگيري از نابودي شهر تاريخي حسن کيف که يکي از ميراثهاي فرهنگي جهان می‌باشد، بهره گيرند. 

حکومتهاي آلمان و اتريش به ياري فراخوانده شدند تا شهر حسن‌کيف، اين ميراث فرهنگي جهاني در جنوب شرقي (کردستان) ترکيه نابود نگردد. تيلمان تسوليش، رئيس اين انجمن بين‌المللي حقوق بشري و دفاع از خلقهاي تحت ستم، اظهار داشت: واقعاً تکان‌دهنده است که همان سياستمداراني که بازسازي کليساي فراونکيرشة تخريب شده در جنگ جهاني دوم را مورد حمايت و تحسين قرار می‌دهند، اکنون اجازة ساختن سد ايليسو بر روي رود دجله را که منجر به زير آب رفتن و نابودي يک يادواره و مکان تاريخي بزرگ مرکب از پناهگاهها، گذرگاهها، کوچه‌ها، مغازه‌ها، مدارس و کليساهاي به جايي‌مانده از 4000 سال پيش می‌شود را می‌دهند. وي افزود: جهت جلوگيري از زيرآب‌رفتن اين شهر تاريخي با مکانهاي باستاني آن از حکومت فدرال آلمان و همچنين احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال دمکرات تشکيل دهندة اين حکومت  مصرانه درخواست می‌کنيم، به شرکت سهامي تسوبلين در شتوتگارت که در اين پروژة مشارکت دارد، اعتبار صادراتي هرمس را اعطا ننمايد.

اين سازمان همزمان از صدراعظم اتريش، ولفگانگ شوسل، تقاضا نمود، از شرکت اتريشي  VA TECH Hydro Escher Wyss بخواهد، آمادگي خود براي ساخت نيروگاه آبي مربوطه را پس بگيرد.

بر طبق اطلاعات انجمن  نامبرده، تمام اهالي جنوب شرقي ترکيه، پس از اينکه در آخر هفتة پيش سنگ بناي اين سد با وجود سالها اعتراض گذاشته شد، در نگراني شديدي بسر می‌برند. دکتر کمال سيدو، مسئول خاور نزديک اين انجمن گزارش می‌دهد که کردها و آسوريهاي آرامي، حسن کيف را يک بخش اجتناب‌ناپذير هويت خود می‌دانند و به آن علاقمندند و می‌خواهند آنرا همچنان نگه دارند. سخنگويان مخالفان ساخت اين سد در گفتگوي تلفني با دکتر سيدو از وي طلب ياري نمودند. عبدوالوهاب کوسن، شهردار حسن‌کيف، تأکيد می‌کند که شرکتهاي آلماني مجاز نيستند در اين پروژه شرکت کنند و بانکهاي آلمان نبايد آنرا تأمين مالي نمايند و از جامعة دفاع از خلقهاي تحت تهديد می‌خواهد که چنين خواسته‌اي  را با دولت فدرال آلمان در ميان بگذارد. حسين آگجا از استانداري دياربکر احساسات و اعتراضات و فرياد خود را چنين بيان می‌کند: ما مأيوس شده‌ايم. کل شب را نخوابيديم و در فضاي باز و جلو درهاي حسن کيف بر عليه اجراي اين پروژة ويرانگر اعتراض نموديم. با اين وجود آنها کار خود را شروع کردند. بلودزرها قلبهاي ما را پاره می‌کنند. اکنون تنها اميد ما افکار عمومي اروپا می‌باشد. شايد شما اروپائيان بتوانيد شرکتهاي خود را متعاقد نمائيد، در اين پروژة دهشتناک شرکت نکنند.

با بناي اين سد روي دجله حدود 55.000 نفر ملک، زمين و مزارع و چراگاههاي خود را از دست  می‌دهند و به زور از خانه و کاشانة خود دور و در جاهاي ديگر اسکان داده می‌شوند. جامعة دفاع از خلقهاي تحت تهديد نگران اين است که آسيب‌ديدگان به شيوة مناسب جبران خسارت نشوند و در محلات فقيرنشين شهرهاي بزرگ چون دياربکر، باتمان و ماردين به جمع تهيدستان و بيکاران اين شهرها بپيوندند. سيل آب اين سد که مساحت 300 کيلومتر مربع خواهد بود، غير از شهر حسن‌کيف حداقل 73 روستا را نيز زير آب می‌برد.

منبع: www.gfbv.de